Links
Comment on page

Hướng dẫn lấy link thanh toán ChatGPT Plus

Truy cập https://chat.openai.com/ và đăng nhập tài khoản ChatGPT cần nâng cấp
Sau khi đăng nhập thành công, chọn Upgrade to Plus
Sau đó ấn Upgrade plan
Trang web sẽ chuyển sang trang đăng kí như hình thì copy link. Đây chính là link thanh toán. Gủi lại link này cho Shop để tiến hành nâng cấp gói cước