Điều kiện nhận Steam Offer

1. Tài khoản phải bật Steam Guard đủ 15 ngày

2. Bạn cần để Inventory ở chế độ Public

Lưu ý:

  • Tắt đi bật lại hoặc đổi chế độ Steam Guard cũng khiến tài khoản không nhận được offer trong 15 ngày.

  • Nếu bạn đăng nhập trên một thiết bị mới, tài khoản sẽ không thể nhận được Offer trong vòng 7 ngày trên thiết bị đó nhưng vẫn có thể nhận trên máy tính và điện thoại di động đã đăng nhập từ trước.

Last updated