Hướng dẫn đổi thông tin và bảo mật tài khoản Battle.Net

Thay đổi email

Truy cập trang https://account.battle.net/details, login tài khoản battle net của bạn vào

Bạn nhấn vào phần update để tiến hành sửa đổi email của mình

Sau khi tiến hành thay đổi xong, truy cập vào địa chỉ email mới và tiến hành verify yêu cầu thay đổi

Để tiếp tục tiến trình thay đổi, nhấn verify now, email battle net của bạn sau đó đã được thay đổi thành công.

Thay đổi mật khẩu

Truy cập trang https://account.battle.net/security, tích vào biểu tượng update

Điền các thông tin cần thiết như trong ảnh:

  • Old password là mật khẩu hiện tại

  • New password là mật khẩu mới cần đặt

  • Confirm password là điền lại mật khẩu mới mình vừa điền ở trên

Sau khi điền xong thì nhấn save, mật khẩu mới của bạn sẽ được cập nhật ngay.

Last updated