Giao diện Mobile

Hướng dẫn tổng quan các chức năng trên website

Trang chủ

https://divineshop.vn/

Trang chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm sẽ hiển thị thông tin đầy đủ của sản phẩm.

Trang thông tin tài khoản

Tại đây bạn sẽ có thể xem và chỉnh sửa được các thông tin tài khoản của mình.

Last updated