Thông tin bảo hành chung

Chính sách và thời gian bảo hành sản phẩm sẽ được ghi trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Với các sản phẩm không có thông tin chi tiết, thời gian bảo hành mặc định là 1 tháng. (*)

(*) Thời gian bảo hành mặc định cho các sản phẩm không có hạn sử dụng. Đối với các sản phẩm có hạn sử dụng, thời gian bảo hành bằng thời gian sử dụng của sản phẩm.

Last updated