Thông tin bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm sẽ được ghi trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Với các sản phẩm không có thông tin chi tiết, thời gian bảo hành mặc định là 6 tháng.